Kwalifikacja wstępna

Jak to się zaczęło?

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG. Artykuł 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności związanej z prowadzeniem pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kat.:

 • C1, C1+E, C lub C+E
 • D1, D1+E, D lub D+E

Dyrektywa 2003/59 została zaimplementowana do prawa polskiego w drodze ustawowej:
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.Urz. UE L 226/4 z 10.09.2003, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441).

Regulacje prawne

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
 2. Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
   • C1 lub C1+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną
  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,
   • D1 lub D1+E – o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
   • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
   • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
   • ukończyła szkolenie okresowe;
 3. Zgodnie Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWY z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
  • ukończyła 21 lat;
  • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • uzyskała kwalifikacje wstępną;
  • ukończyła szkolenie okresowe;

Przedsiębiorcy prowadzący przewóz drogowy zobowiązani są do kierowania kierowców na:

 1. Szkolenia okresowe
 2. Badania lekarskie i psychologiczne
 3. Pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych
 4. Przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
  • świadectw kwalifikacji zawodowej,
  • orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
 5. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych
 6. Przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 4.
 7. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.

Kto może przystąpić do kwalifikacji wstępnej:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 3. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zakres tematyczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)
Szkolenie w ramach:

 1. kwalifikacji wstępnej – 280 godzin
  • część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
   • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny
 2. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 140 godzin
  • część podstawowa – teoretyczna – 97 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
   • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny
 3. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – 70 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin
 4. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – 35 godzin
  • część specjalistyczna
   • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin
   • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Kwalifikacja wstępna – cena kursu

Kurs na kwalifikację wstępną kosztuje 6500 złotych.