Regulamin Centrum Szkoleń „Perfect”

Regulamin Centrum Szkoleń „Perfect”

Zezwolenie nr 01133019 wydane przez Starostę Pilskiego

§1

Centrum prowadzi szkolenia w oparciu i zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami: Ustawą o kierujących pojazdami, Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawą o Transporcie Drogowym, Ustawą o Szkoleniu i Egzaminowaniu.

§2

Centrum prowadzi szkolenia z poszanowaniem wzajemnym praw kursanta i Centrum wynikających z przepisów KC i praw konsumenta.

§3

Centrum prowadzi szkolenia na podstawie umowy cywilno-prawnej, która jest zawierana w ramach wzajemnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.

§4

Postanowienia umowy nie mogą być negocjowane po zakończeniu szkolenia potwierdzonego własnoręcznym podpisem w karcie przeprowadzonych zajęć.

§5

Kwota opłat za szkolenia znajduje się w cenniku kursu i może być wpłacona jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach w trakcie trwania kursu. Cennik kursów widoczny jest na tablicy ogłoszeń Centrum oraz na stronie internetowej.

§6

1.Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym i praktycznym zgodnie z programem szkolenia.

2.Po ukończeniu szkolenia kursant odbywa egzamin wewnętrzny.

3.Zdanie egzaminu wewnętrznego jest podstawą do wystawienia

zaświadczenia o zakończeniu kursu, jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu całej opłaty za kurs.

§7

W trakcie szkolenia kursant zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości.

§8

1.Kursant ma prawo odwołać zaplanowane indywidualne zajęcia praktyczne bez żadnych konsekwencji, jednak najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie do godziny 17.00.

2.W przypadku gdy kursant nie pojawi się na zaplanowanej lekcji do 15 minut po umówionej godzinie, dane zajęcia przepadają lub wchodzą w czas odbytych zajęć, jeżeli mimo spóźnienia do nich dojdzie.

3.W przypadku nie odbycia wszystkich zajęć praktycznych,  kursant jest zobowiązany do wykupienia brakujących godzin.

§9

Kursantowi w każdym czasie szkolenia przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz prawo do zwrotu wniesionej opłaty za kurs, pomniejszonej o wartość odbytego szkolenia.

§10

W przypadku nieuregulowania płatności za kurs, zostanie ona przekazana do firmy windykacyjnej.

§11

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Centrum.