OPŁATY

1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę zgodną z aktualnym cennikiem.

2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed rozpoczęciem tego  szkolenia.

3. Osoba szkolona może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć na nieoprocentowane raty z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić nie mniej niż 500 zł. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego.

4. Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi 0 zł.

5. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy ośrodka wynosi:

a)  10 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego.

b)  75 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego.

c)  50 zł za materiały szkoleniowe